SLB STATŪTI

 1. Biedrības nosaukums:
  1.1. Biedrības nosaukums ir ‘Stavangeres latviešu biedrība’ (turpmāk tekstā – Biedrība). Biedrības
  saīsinātais nosaukums ir SLB.
  1.2. Biedrības nosaukums norvēģiski ir ‘Den latviske forening i Stavanger’.
 1. Biedrības mērķi un darbības formas:
  2.1. Biedrības mērķi ir:
  2.1.1. Būt par demokrātisku, atvērtu un radošu organizāciju ar ilgtermiņa attīstības spējām.
  2.1.2. Būt par vienojošo kontaktpunktu Norvēģijā dzīvojošajiem latviešiem.
  2.1.3. Veicināt un stiprināt Norvēģijā dzīvojošo latviešu un viņu bērnu nacionālo identitāti.
  2.1.4. Uzturēt, stiprināt un kopt latviešu tautas kultūru un valodu, tautas tradīcijas.
  2.1.5. Dalīties ar informāciju par Latviju, sekmēt pozitīva Latvijas valsts tēla veidošanu, veicināt Norvēģijā dzīvojošo latviešu un citu Norvēģijas iedzīvotāju sadarbību kultūras jomā, organizēt kopīgus projektus.
  2.1.6. Sadarboties ar Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām Norvēģijā, ārvalstu latviešu
  organizācijām un citām sabiedriskajām organizācijām. Pārstāvēt latviešu kopienas intereses
  saskarsmē ar Norvēģijas varas iestādēm un citām organizācijām.
  2.2. Biedrības darbības formas:
  2.2.1. Valsts svētku, ar tautas tradīcijām saistītu svētku, saviesīgu vakaru, kultūras pasākumu
  rīkošana; kursu, semināru, sapulču rīkošana; sporta aktivitāšu rīkošana.
  2.2.2. Kopienas interesēm atbilstošas informācijas vākšana, apkopošana un izplatīšana.
  2.2.3. Elektroniskās mājas lapas uzturēšana; komunikācija, izmantojot mājas lapu un sociālos tīklus.
  2.2.4. Dažādu interešu grupu un amatieru kolektīvu veidošana un to darbības atbalstīšana, ja to
  darbība atbilsts Biedrības nostādītajiem mērķiem.
  2.2.5. Dalība vietēja un starptautiska mēroga projektos, kuru ietvaros tiek sekmēta Biedrības mērķu sasniegšana.
  2.2.6. Biedrības vēstures arhīva veidošana.
  2.2.7. Citas likumos atļautās darbības, kas saistās ar Biedrības mērķu sasniegšanu.
  1. Biedrības organizācijas veids:
   3.1. Biedrība ir dibināta 2019.gada 4.maijā un ir brīvprātīga, neatkarīga, bezpeļņas, sabiedriska kultūras organizācija, kuras vērtības un mērķus nosaka un veido tās biedri.
   3.2. Biedrība darbojas saskaņā ar šiem statūtiem un Norvēģijas Karalistes likumiem.
   3.3. Biedrība ir juridiska persona ar saviem likumā noteiktā kārtībā reģistrētiem statūtiem, ar patstāvīgu bilanci un savu bankas kontu.
   3.4. Biedrības mītnes vieta ir Stavangere.
   1. Biedrības struktūrvienības:
    4.1. Ar Valdes lēmumu var tikt izveidotas Biedrības reģionālās nodaļas, skolas, aktivitāšu centri, interešu grupas, komisijas, klubi, padomes, mākslinieciskie kolektīvi, lietišķās mākslas studijas un citas
    struktūrvienības.
    4.2. Struktūrvienību darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienību nolikums un savstarpējais sadarbības līgums.
   1. Biedri:
    5.1. Par Biedrības biedru var kļūt ikviens latvietis vai cittautietis, kas izrāda interesi par Latvijas valsti un atbalsta Biedrības mērķus un darbības principus.
    5.2. Par Biedrības biedriem var būt rīcībspējīgas fiziskas personas, kas sasniegušas 15 gadu vecumu,
    iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu, apņemoties pildīt Biedrības statūtus un aktīvi
    darboties tās mērķu īstenošanā. Pieteikuma formu nosaka Biedrības Valde.
    5.3. Lēmumu par biedra uzņemšanu pieņem Valde. Biedra uzņemšana var tikt atteikta nenorādot iemeslus.
    5.4. Personu reģistrācija par Biedrības biedriem tiek pabeigta pēc biedra naudas iemaksas. Iemaksātā
    biedru nauda netiek atmaksāta.
    5.5. Biedrībā darbojas pastāvīgie biedri un goda biedri:
    5.5.1. Pastāvīgie biedri ir tie, kuri pilnībā piedalās Biedrības darbībā.
    5.5.2. Goda biedri ir personas, kurām biedra statuss piešķirts saistībā ar īpašiem nopelniem kopienas labā. Goda biedri tiek uzņemti pamatojoties uz Valdes ieteikumu un lēmumu.
    5.6. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot to Valdei.
    5.7. Biedru var izslēgt no Biedrības ar Valdes lēmumu, ja:
    5.7.1. Biedrs rīkojas neatbilstoši Biedrības interesēm un statūtiem, kaitē Biedrības reputācijai, veic
    darbības, kuras negatīvi ietekmē Biedrības un Latvijas tēlu.
    5.7.2. Nepilda statūtu prasības, Kopsapulces vai Valdes lēmumus, biedra pienākumus un uzņemtās
    saistības.
    5.7.3. Ir kavējis biedra naudas iemaksu vairāk kā 3 (trīs) mēnešus.
    5.8. Personai, kuras dalība Biedrībā ir izbeigusies, nav tiesību uz Biedrības īpašumu.
   1. Biedru tiesības un pienākumi:
    6.1. Biedriem ir šādas tiesības:
    6.1.1. Piedalīties Kopsapulcē, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību.
    6.1.2. Vēlēt un tikt ievēlētam Biedrības un tās struktūru vadībā.
    6.1.3. Saņemt regulāru informāciju par Biedrības darbību.
    6.1.4. Piedalīties un darboties Biedrības organizētajos pasākumos, Biedrības viedotajās struktūrvienībās un to organizētajos pasākumos.
    6.2. Biedru pienākumi:
    6.2.1. Ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.
    6.2.2. Darboties Biedrības interesēs un atturēties no jebkādas darbības, kas varētu kaitēt tās reputācijai un mērķu sasniegšanai.
    6.2.3. Ievērot Biedrības statūtus, Kopsapulces un Valdes lēmumus.
    6.2.4. Piedalīties Kopsapulcē.
    6.2.5. Maksāt Valdes noteikto un Kopsapulces apstiprināto biedra naudu noteiktajā kārtībā.
   1. Biedru Kopsapulce:
    7.1. Kopsapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija. Kopsapulces ir kārtējās un ārkārtas:
    7.1.1. Kārtējo biedru Kopsapulci sasauc vienreiz gadā pirmā pusgada laikā un notur ne vēlāk kā līdz 30.jūnijam. Uzaicinājums un darba kārtība tiek izsūtīti ne vēlāk kā 6 (sešas) nedēļas pirms
    Kopsapulces uz biedra norādīto e-pasta adresi. Ārkārtas situāciju gadījumā Valde var lemt par
    Kopsapulces sasaukšanas termiņa mainīšanu, par to paziņojot biedriem.
    7.1.2. Ārkārtas biedru Kopsapulci sasauc Valdes priekšsēdētājs saskaņā ar statūtiem uz Valdes
    priekšsēdētāja, valdes vai 1/10 daļas biedru pieprasījuma pamata 1 mēneša laikā.
    7.2. Vienīgi biedru Kopsapulces tiesībās ietilpst:
    7.2.1. Pieņemt, grozīt un papildināt Biedrības statūtus.
    7.2.2. Apstiprināt iepriekšējā gada plāna izpildi.
    7.2.3. Apstiprināt ikgadējo grāmatvedības atskaiti.
    7.2.4. Apstiprināt jaunā gada plānu un budžetu.
    7.2.5. Ievēlēt valdi.
    7.2.6. Apstiprināt Biedrības likvidāciju vai reorganizāciju.
    7.2.7. Citu paziņojumā minēto jautājumu izlemšana.
    7.3. Lēmumu pieņemšana notiek tikai par Kopsapulces dienas kārtībā iekļautajiem jautājumiem.
    Jautājumus un ieteikumus Kopsapulcei var iesniegt rakstiski ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļas pirms
    Kopsapulces, sūtot rakstisku iesniegumu Valdei uz pasta vai e-pasta adresi.
    7.4. Kopsapulce apstiprina balstiesīgos, pilnsapulces iesaukumu, sapulces vadītāju, sekretāru un
    protokolistus.
    7.5. Balstiesības ir biedriem no 18 gadu vecuma. Katram biedram ir viena balss. Balstiesības ir tikai tiem biedriem, kas ir izpildījuši savas saistības.
    7.6. Biedri, kas nevar ierasties uz Kopsapulci, var rakstiski pilnvarot citus biedrus vai izteikt savu viedokli rakstiski, nosūtot to uz biedrības e-pastu.
    7.7. Kopsapulcei ir kvorums neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, taču lēmumu pieņemšanai jabūt ne
    mazāk par trīs biedriem. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no
    klātesošajiem biedriem.
    7.8. Grozījumi statūtos vai lēmums par Biedrības likvidēšanu var tikt pieņemts tikai ar kvalificētu divu
    trešdaļu balsu vairākumu.
    7.9. Kopsapulces un Valdes sēdes notiek latviešu valodā.
   1. Valde:
    8.1. Valde ir Biedrības izpildinstitūcija, kura sastāv no valdes priekšsēdētāja un 4 – 7 valdes locekļiem.
    Ievēlot jauno Valdi, jāievēro pēctecības princips – ne mazāk kā pusei no jaunās valdes locekļiem jābūt
    no iepriekšējās Valdes sastāva.
    8.2. Valde tiek ievēlēta biedru Kopsapulcē.
    8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav tiešā biedru Kopsapulces kompetencē.
    8.4. Valdes pārziņā un kompetencē ietilpst:
    8.4.1. Nodrošināt Biedrības statūtos paredzēto mērķu īstenošanu, Kopsapulces lēmumu izpildi.
    8.4.2. Pārvaldīt un veikt nepieciešamo biedrības finanšu kontroli saskaņā ar spēkā esošajiem
    norādījumiem un noteikumiem.
    8.4.3. Kopsapulces sagatavošana un sasaukšana.
    8.4.4. Gada finanšu atskaites un pārskata ziņojumu sagatavošana.
    8.4.5. Biedrības aktīvu pārvaldīšana rīkojoties ar tiem saskaņā ar likumiem, statūtiem un Kopsapulces lēmumiem.
    8.4.6. Jautājumu izlemšana par līgumu slēgšanu Biedrības vārdā, darbinieku pieņemšana un atlaišana un atalgojuma noteikšana.
    8.4.7. Lēmumu pieņemšana par struktūrvienību izveidi.
    8.4.8. Biedru uzņemšana un izslēgšana.
    8.4.9. Biedrības mājas lapas izveide un uzturēšana.
    8.5. Valdes darbu organizē Valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē – vietnieks. Valde pati sadala savus pienākumus Valdes biedru starpā.
    8.6. Valde ir lemttiesīga, ja visi Valdes locekļi ir tikuši uzaicināti un vismaz puse no tiem ir ieradušies.
    8.7. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsu skaits ir vienāds, tad sapulces vadītāja balss ir noteicošā.
    8.8. Valdes loceklis jebkurā laikā var rakstiski paziņot par atkāpšanos no amata, iesniedzot rakstisku
    iesniegumu Valdei. Ja atkāpjas visa Valde, ir jāsasauc Kopsapulce. Atsaukums stājas spēkā ar brīdi,
    kad ir ievēlēta jauna Valde vai attiecīgi iecelts jauns Valdes loceklis.
   1. Valdes priekšsēdētājs:
    9.1. Valdes priekšsēdētāju ievēl Kopsapulce.
    9.2. Valdes priekšsēdētājs pārstāv Biedrību jebkura veida attiecībās ar trešajām personām, pārstāv
    Biedrības intereses valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī vietējās, ārzemju un starptautiskajās
    organizācijās.
    9.3. Valdes priekšsēdētajs organizē Valdes darbu, pārzina Biedrības lietas, vada Kopsapulces un Valdes sēdes.
    9.4. Paraksta tiesības ir Valdes priekšsēdētājam kopā ar vienu no Valdes locekļiem. Valdes priekšsēdētājs var pilnvarot pārstāvēt sevi un dot paraksta tiesības vietniekam vai kādam citam Valdes loceklim savas prombūtnes laikā.
   1. Biedrības manta un finanšu līdzekļi:
    10.1. Biedrībai ir savs īpašums un finanšu līdzekļi.
    10.2. Biedrības finanšu līdzekļus veido:
    10.2.1. Biedru nauda, kuras apjomu nosaka Valde.
    10.2.2. Norvēģijas valsts un pašvaldību iemaksas, juridisko un fizisko personu ziedojumi.
    10.2.3. Projektu konkursos iegūtie līdzekļi.
    10.2.4. Ienākumi no sarīkojumiem, tirdzniecības ar Biedrības atribūtiku, reklāmām interneta vietnē un cita veida pasākumiem.
    10.3. Biedrībai pieder interneta vietne www.latviesistavanger.no, kas tiek izmantota saskaņā ar Biedrības statūtiem, mērķiem un uzdevumiem.
    10.4. Biedrības finanšu līdzekļus saskaņā ar apstiprināto budžetu izmanto Biedrības mērķu īstenošanai.
   1. Biedrības reorganizācija un likvidācija:
    11.1. Biedrības reorganizāciju vai likvidāciju var ierosināt un izskatīt tikai kārtējā Kopsapulcē.
    11.2. Biedrību likvidē ar Kopsapulces lēmumu, ja par to nobalso ne mazāk kā 9/10 klātesošo biedru vismaz 2 (divās) Kopsapulcēs ar 2 (divu) mēnešu intervālu.
    11.3. Biedrības likvidāciju veic Valde saskaņā ar Norvēģijas likumdošanu.
    11.4. Biedrības likvidēšanas gadījumā atlikusī nauda un manta tiek sadalīta saskaņā ar pēdējā Valdes
    sapulcē nolemto.
    11.5. Biedrības reorganizācijas gadījumā tās tiesības un pienākumi pāriet uz tiesību un pienākumu
    pārņēmēju.